Menu

Søg på sitet

Sådan arbejder vi

Normbaseret screening i praksis

BankInvest samarbejder med den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics, som varetager dialogen for adskillige andre danske investorer. Sustainalytics har til opgave at overvåge - eller screene - samtlige investeringer i BankInvests børsnoterede porteføljer og investeringsafdelinger*. Dette kaldes også for normbaseret screening og betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (fx FN's Global Compact) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Selskaber, som ikke overholder normerne, indgår BankInvest i en dialog med via Sustainalytics, for på den måde positivt at påvirke selskabets adfærd. Det sker alene eller sammen med andre investorer.

Et dialogforløb kan indebære en række tiltag herunder dialog med selskabets ledelse, påvirkning af bestyrelsens sammensætning og stemmeafgivelse på generalforsamlingen.

Hvis intet hjælper, kan det føre til salg af selskabets aktier. Det vurderes af BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer.


Nogle af de vigtigste norm-baserede kriterier:

 • ILO arbejdsmarkeds­konventioner
 • FN's Menneskerettigheds­erklæring
 • FN's Global Compact

Eksklusion

BankInvest har et generelt forbud mod at investere i virksomheder involveret i produktion af kontroversielle våben såsom klyngevåben, landminer, kemiske og biologiske våben og atomvåben uden for ikke-spredningsaftalen samt selskaber, hvor mere end 25% af deres omsætning stammer fra kulminedrift.

Eksklusion kan også komme på tale, såfremt en virksomhed bryder med internationale normer og ikke udviser velvilje til at tage ansvar og ændre adfærd som beskrevet under afsnittet om Normbaseret screening.

Det er Komitéen for Ansvarlige Investeringer, der har beslutningskompetence til at ekskludere et selskab fra BankInvests investeringsunivers, hvilket typisk indstilles på baggrund af analyse fra Chefen for Ansvarlige Investeringer.

Eksklusionslisten offentliggøres løbende og kan findes nederst på denne side.

Desuden kan der i visse afdelinger med særlige bæredygtighedshensyn forefindes strammere eksklusionskriterier af sektorer og selskaber, der ikke vurderes bæredygtige.

Anvendelse af ESG-integration

BankInvest integrerer ESG-forhold i investeringsprocessen. Det betyder, at porteføljeforvalterne foruden at se på traditionelle, finansielle nøgletal også inkluderer ikke-finansielle nøgletal og parametre i investeringsanalyserne, herunder hvordan virksomhederne håndterer ESG-forhold. 

 For ESG-data til brug for analyse af virksomhedsinvesteringer samarbejder BankInvest med den internationale dataleverandører MSCI ESG, som er specialiserede i at analysere virksomhedernes ESG-forhold. MSCI ESG stiller både ESG-data og research til rådighed.

Såfremt en virksomhed af MSCI ESG vurderes at have dårlige ESG-egenskaber resulterende i den laveste ESG-score (CCC), skal den ansvarlige porteføljeforvalter skriftligt forklare, hvordan vedkommende vurderer de fremtidige ESG-udsigter for den pågældende virksomhed. Det betyder, at der for CCC-scorede selskaber praktiseres en følg-eller-forklar-tilgang. Den typiske grund til at investere i selskaber med dårlige ESG-egenskaber er, at man gennem direkte investering kan påvirke selskaberne fremadrettet, ligesom ESG-scoren ofte er lavet fra historiske forhold. Herudover kan der være forhold, hvor porteføljeforvalteren vurderer at have et kendskab til virksomheden, der går ud over MSCI ESG. Den skriftlige forklaring sendes til Chefen for Ansvarlige Investeringer, som informerer Komitéen for Ansvarlige Investeringer på førstkommende møde i Komitéen.

Statsobligationer

I forbindelse med investering i statsobligationer følger BankInvest FN- og EU-sanktioner og udelukker lande, hvor der er sanktioner mod investering i statsobligationer. Derudover sker investeringer i statsobligationer i henhold til internationale konventioner og under hensyntagen til de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer.

Når BankInvest investerer i statsobligationer udstedt af Emerging Markets-lande, er der et ESG-fokus på det pågældende land. BankInvests investeringspolitik på området inkluderer metodikken fra FFP's Fragile States Index og MSCI ESG rating. FFP vurderer på årlig basis lande på indikatorer i tre grupper: sociale, økonomiske og politiske/militære indikatorer og inddeler landene i 11 kategorier. Hvis et land tilhører de to laveste kategorier (High Alert og Very High Alert), investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, medmindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette. Resultaterne gennemgås som udgangspunkt en gang årligt.

MSCI ESG vurderer overordnet landene på E (Environment) S (Social) og G (Governance) ud fra en række forhold. Landene får herfra en overordnet ESG rating mellem AAA og CCC. Hvis et land får ratingen CCC, investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, medmindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette. Resultaterne gennemgås som udgangspunkt en gang årligt.

Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab er et centralt element i BankInvests tilgang til ansvarlige investeringer.

BankInvest har udarbejdet en særskilt Politik for Aktivt Ejerskab. Der henvises således til denne for nærmere information.

Vores bæredygtighedsteam

Vores bæredygtighedsteam arbejder tæt sammen med porteføljeforvalterne for at sikre, at selskaberne i porteføljerne lever op til BankInvests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

 • Mads Berendt Søndergaard

  Mads Berendt Søndergaard

  Head of Responsible Investments

 • Antonia Draghici

  Antonia Draghici

  ESG Analytiker, obligationer

 • Søren Høyer

  Søren Høyer

  ESG Analytiker, aktier

 • Linnea Haahr Rindorf

  Linnea Haahr Rindorf

  Responsible Investment Specialist

Eksterne managere

For så vidt angår porteføljer, hvor BankInvest har eksterne forvaltere tilknyttet, skal BankInvest forsøge at få ESG-hensyn integreret videst muligt ind i de aftalte ”Investment Guidelines”.

Som led i den løbende kontrol med de delegerede opgaver, sender BankInvest årligt questionnaires til de eksterne managers, hvori også spørgsmål vedrørende deres håndtering af ESG, f.eks. porteføljens CO2-udledning, udøvelse af aktivt ejerskab m.m., indgår.

Darwin

I mobil-app'en Darwins investeringsprodukter tages der så vidt muligt hensyn til ESG-forhold i de ETF’er, der investeres i. Markedet for ESG-screenede ETF'er er under udvikling, og derfor vil det ikke være alle investeringsmæssige områder i Darwin, hvor der findes et ESG-screenet alternativ.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld