Menu

Søg på sitet

Vores investeringspolitik

BankInvest forvalter en række investerings- og kapitalforeninger med tilhørende afdelinger, som tager afsæt i obligationer eller aktier fra ind- og udland. For at finde frem til de bedste investeringsmuligheder følges den økonomiske og politiske udvikling tæt. Hertil benytter BankInvest sig af et globalt kontaktnet, og medarbejdere deltager løbende i konferencer og besøger virksomheder - alt sammen for at optimere beslutningsgrundlaget for fremtidige investeringer.

Obligationsinvestering

Obligationsinvesteringerne foretages på baggrund af en systematisk vurdering af relevante økonomiske, politiske og geopolitiske forhold. BankInvest benytter egenudviklede modeller, der scorer og monitorerer de markedsmæssige konsekvenser for afkastet på obligationsmarkedet.

Baseret på porteføljens investeringsunivers optimeres obligationsporteføljen ud fra modeller og kvalitative analyser. Afkastpotentialet justeres inden for investeringsrammerne, hvor der foretages en porteføljeoptimering på landevalg, regionale valg og sektorer på obligationsniveau. De forventede afkast måles op imod kredit- og varighedsrisiko for at opnå det højeste forventede risikojusterede afkast.

Vi arbejder med langsigtede strategiske positioner, som løbende overvåges og justeres taktisk.

Aktieinvestering

Aktieinvesteringerne er baseret på en langsigtet tilgang til investering.

Værdiskabelsen i aktivt forvaltede produkter er drevet af fundamental analyse, kvantitativ porteføljeoptimering og aktiv ”asset allocation”.

BankInvest mener, at markederne er ineffektive grundet et for højt fokus på kortsigtet ”støj” og udsving i enkelte faktorer. Denne ineffektivitet kan udnyttes til at skabe et merafkast gennem en disciplineret investeringsproces med en lang tidshorisont.

Investeringsfilosofien understøttes af en stærk kultur, hvor samarbejde mellem dedikerede investeringseksperter er i højsædet. Ligeledes er størrelsen af BankInvests investeringsteam vigtigt, idet vi er store nok til at have kritisk masse, men samtidig formår at udveksle informationer effektivt.

Alle investeringer foretages på baggrund af en vurdering af selskabets (som der investeres i) forventede fremtidige pengestrømme. Enhver nyinvestering skal indeholde et attraktivt kurspotentiale, uanset hvor unikke positioner selskabet har.

Portefølje- og risikostyring

Lov om investeringsforeninger indeholder en række generelle rammer og begrænsninger, som sikrer, at investorerne i investeringsforeninger får en spredning af deres investering og risiko. Hertil kommer, at den enkelte afdeling har investeringsbegrænsninger, som afspejler investeringsområdet. Afdelingens risikorammer er beskrevet i markedsføringsmaterialet og fremgår af central information, prospektet samt vedtægter.

For at sikre en høj grad af sikkerhed, tryghed og effektivitet i forvaltningen, har BankInvest udviklet systemer, som automatisk overvåger investeringsbegrænsningerne og advarer før eventuelle overskridelser indtræffer.

Ansvarlige investeringer og åbenhed

Vurdering af selskabers og staters ansvarlighed er en integreret del af investeringsprocessen i BankInvests afdelinger og porteføljer.

BankInvest underskrev i 2008 de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI). BankInvest har derfor indarbejdet såkaldte ESG-faktorer (selskabernes håndtering af miljø, sociale forhold og ledelse) i investeringsprocessen. Når det gælder investering i statsobligationer, suppleres ESG-faktorer vurderinger fra fx Fragile States Index, der måler korruptionsniveauet.

I 2021 tilsluttede BankInvest sig Net Zero Asset Managers-initiativet, hvor kapitalforvaltere frem mod 2050 forpligter sig til at arbejde for at neutralisere udledningen af drivhusgasser fra de selskaber, man investerer i og fastsætte delmål for udledningerne.

Herudover foretages en normbaseret screening af selskaberne i BankInvests afdelinger. Selskaberne screenes for krænkelser af principperne i FN’s Global Compact, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Et eventuelt brud vil medføre, at BankInvest går i dialog med selskabet med henblik på at få selskabet til at ændre adfærd.

I 2023 blev to klimafonde med hhv. aktier og obligationer målrettet investorer, der efterspørger bæredygtige investeringer, lanceret.

BankInvests brede udbud af investeringsprodukter giver den enkelte investor de bedste muligheder for at få sammensat sine investeringer, således at ønsker om risikoprofil, investeringshorisont og særlige interesseområder kan imødekommes.

Fordelene ved at investere via BankInvests afdelinger er yderligere, at:

  • Investeringerne løbende overvåges og tilpasses af erfarne, professionelle investeringsmedarbejdere.
  • Investorerne får adgang til værdipapirer, som handles på aktie- og obligationsmarkeder over hele verden.
  • Investeringerne spredes inden for de enkelte afdelinger på mange forskellige værdipapirer, sektorer og lande.
  • Finanstilsynet fører offentligt tilsyn med alle danske investeringsforeninger og finansielle koncerner, herunder BankInvest og de udbudte afdelinger


Med et bredt dækkende netværk af distributører, som også tilbyder digitale løsninger, er den enkelte investor altid tæt på at kunne finde information og få rådgivning om BankInvests afdelinger.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld