Menu

Søg på sitet

Afkast og udbytte

Mange af investeringsafdelingerne i BankInvest udbetaler årligt en del af afkastet til investorerne i form af et kontant udbytte.

Disse afdelinger kaldes udloddende. Hvor stor en del af formuen, der udloddes som udbytte, er bestemt af afdelingens afkast og lovgivningen.

Sammenhængen mellem afkast og udbytte

De penge, man tjener på en investering, kaldes i daglig tale for afkast. Afkastet i en investeringsafdeling bestemmes af udviklingen på finansmarkederne, som kan blive påvirket positivt eller negativt, når kurserne går op eller ned. Afkastet på en investering opgøres i procent og består af to dele: Kursen på beviser (kursgevinsten) og det løbende udbytte. Udbyttet vil altid være positivt, hvorimod kursudviklingen kan være både positiv og negativ.

Nogle afdelinger udlodder ikke udbytte. Her vil afkastet alene bestå af kursgevinster, såfremt kursen på beviset stiger.

Når BankInvest opgør afkastet for en afdeling, regnes udbyttet altid med. Det vil sige, at vi antager, at alle udbytter bliver geninvesteret umiddelbart efter udbetalingen. Alle afkast er opgjort efter omkostninger.

Størrelsen af udbyttet varierer fra afdeling til afdeling.

For BankInvests udloddende afdelinger kan bestyrelsen beslutte at udbetale aconto-udlodning efter regnskabsårets afslutning og inden den ordinære generalforsamling. Såfremt der ikke udbetales aconto-udlodning, udbetales udbyttet dagen efter den ordinære generalforsamling. At en afdeling ikke udbetaler udbytte er ikke ensbetydende med, at man ikke har tjent penge. Udbyttet er kun en del af det afkast, man kan tjene på en investering, og to afdelinger med samme investeringsstrategi kan godt give forskelligt udbytte, da udbyttet bl.a. består af skattemæssige avancer på aktier og obligationer, der beregnes på grundlag af historiske anskaffelsessummer. Dette kan betyde, at man i et stigende marked vil kunne få udlodninger, der er større end afkastet, fordi de historiske anskaffelsessummer – alt andet lige – er lavere end værdien primo året.

Udloddende afdelinger (også kaldet afdelinger med minimumsbeskatning)

De udloddende afdelinger foretager hvert år en udlodning i overensstemmelse med foreningens vedtægter og de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsindkomst. Disse afdelinger betaler ikke skat, men skattepligten påhviler modtageren af udlodningen.

Minimumsindkomsten opgøres i hovedtræk på grundlag af:

 • Indtjente renter og udbytter samt nettoindtægter
 • Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti
 • Realiserede nettokursgevinster på aktier
 • Erhvervede skattepligtige nettogevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter
 • Afholdte administrationsomkostninger
 • Tab til fremførelse


Hvorfor udbetaler to afdelinger med samme investeringsstrategi forskelligt udbytte?

Forskellen i størrelsen af udbyttet på to afdelinger med samme investeringsstrategi kan bl.a. skyldes, at den ene afdeling har større tab, der kan fremføres, end den anden.

Eksempler

 • I udloddende aktieafdelinger udbetales udbyttet på frie midler normalt efter fradrag af aconto udbytteskat.

  Når udbyttet opgøres, modregnes regnskabsårets realiserede kursgevinster og modtagne udbytter fra de underliggende aktier i tab, der er fremført fra tidligere år. Det betyder, at der kun udbetales udbytte, hvis regnskabsårets realiserede kursgevinster og modtagne aconto-udlodning udbytter overstiger de fremførbare tab fra tidligere år. De fremførbare tab for hver afdeling fremgår af årsrapporten.

  Forenklet eksempel, der viser, at der kan udbetales udbytte, selvom afkastet er negativt:

   

  Indtægter/udgifter der indgår i udbytteberegning

  Afkast

  Modtagne udbytter

  1 kr.

  1 kr.

  Realiseret kursgevinst på aktier

  10 kr.

  10 kr.

  Urealiseret kursgevinst på aktier

   

  -20 kr.

  I alt udbytte til udbetaling

  11 kr.

  -9 kr.

 • BankInvest spekulerer som udgangspunkt ikke i valutakursbevægelser i obligationsafdelingerne, hvorfor valutakursrisikoen i de fleste afdelinger afdækkes til DKK med en finansiel kontrakt. Hvis eksempelvis USD/DKK-kursen stiger, vil afdelingen have en valutakursgevinst på obligationer, der opgøres i USD. Denne gevinst vil dog modsvares af et tilsvarende valutakurstab på valutaafdækningen/den finansielle kontrakt. Valutaafdækningen har altså en neutral effekt på investorernes afkast, men kan have en stor indflydelse på udbyttet (se regneeksempel nedenfor).

  Forenklet eksempel, der viser, at valutakursgevinster kan give mindre udbytter:

   

  ndtægter/udgifter der indgår i udbytteberegning

  Afkast

  Modtagne renter

  4 kr.

  4 kr.

  Urealiseret kursgevinst på obligationer

   

  2 kr.

  Urealiseret valutakursgevinst på obligationer

   

  5 kr.

  Valutakurstab -     valutaafdækning

  -5 kr.

  -5 kr.

  I alt udbytte til udbetaling

  0 kr.

  6 kr.

   

  Forenklet eksempel, der viser, at valutakurstab kan give højere udbytte

   

  Indtægter/udgifter der indgår i udbytteberegning

  Afkast

  Modtagne renter

  4 kr.

  4 kr.

  Urealiseret kursgevinst på obligationer

   

  2 kr.

  Urealiseret valutakurstab på obligationer

   

  -5 kr.

  Valutakursgevinst -     valutaafdækning

  5 kr.

  5 kr.

  I alt udbytte til udbetaling

  9 kr.

  6 kr.

  Kursgevinster og udbytter fra udloddende obligationsafdelinger for frie midler beskattes som kapitalindkomst. Kursgevinster/-tab beskattes dog først ved realisation.

Afkast og risiko

Afkastet hænger nøje sammen med den risiko, som knytter sig til alle former for investering. Hvis man vælger at investere i en af vores obligationsafdelinger, får man en stabil investering, som ikke svinger så meget i værdi. Til gengæld vil afkastet normalt også være behersket. Vælger man derimod at investere i en af aktieafdelingerne, stiger risikoen, men det samme gør mulighederne for at få et højere afkast.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld