Menu

Søg på sitet

Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

I BankInvest ønsker vi at arbejde seriøst og målrettet med ansvarlige investeringer, og vi arbejder med ansvarlige investeringer og bæredygtighed på flere niveauer.

I BankInvest tror vi nemlig på, at virksomheder skaber mest værdi ved at drive deres forretning ansvarligt. Vi investerer i flere tusinde virksomheder og i lande verden over. Vi får derfor hjælp fra eksperter, der fungerer som vores øjne og ører, og taler med virksomhederne for os.

BankInvest samarbejder med konsulenthusene MSCI (ESG analyser), Sustainalytics (screening og dialog) og ISS ESG (om at stemme på generalforsamlinger). Derudover deltager BankInvest i forskellige initiativer omkring ansvarlige investeringer inklusiv de FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer.

1

Vi holder øje...

Hvis en virksomhed, vi har investeret i har kritisable arbejdsforhold eller problemer med at overholde miljø- og menneskerettigheder, går vi i dialog med ledelsen - enten selv eller via vores netværk af samarbejdspartnere. Dialog nytter ofte. Ellers sælger vi ud af investeringen.

2

Vi stemmer...

Vi bruger vores stemmeret på virksomhedernes generalforsamlinger. Som aktionærer – og aktive ejere – er det naturligt for os at forsøge at påvirke ledelsen i den retning, vi ønsker.

3

Vi fravælger...

Vi fravælger virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra kulminedrift (termisk kul) og oliesand. Vi undgår også virksomheder, der producerer kontroversielle våben, som fx klyngevåben og kemiske våben. For svanemærkede fonde gælder særligt skærpede krav. Det kan du læse mere om på Svanemærkets egen hjemmeside.

Vores fondes bæredygtighedsprofil

Vores team

Vores ESG-team arbejder tæt sammen med porteføljeforvalterne for at sikre, at selskaberne i porteføljerne lever op til BankInvests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

 • Jakob Møller Petersen

  Jakob Møller Petersen

  Chief Sustainability Officer

 • Line Vestergaard Stæhr

  Line Vestergaard Stæhr

  ESG Investment Specialist, obligationer

 • Søren Høyer

  Søren Høyer

  ESG Investment Specialist, aktier

 • Linnea Rindorf Adler

  Linnea Rindorf Adler

  Senior ESG Manager

 • Caroline Lehmann Christiansen

  Caroline Lehmann Christiansen

  Senior ESG Manager

Komité for Ansvarlige Investeringer

Når vi stiller krav til virksomhederne, stiller vi også krav til os selv. BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer med vores administrerende direktør for bordenden styrer indsatsen. Komitéen drøfter aktuelle sager og lægger linjen for ansvarlighed og bæredygtighed.

Komitéen har også det sidste ord, hvis en virksomhed af forskellige årsager ender på listen over virksomheder, som vores porteføljeforvaltere ikke må investere i (”eksklusionslisten”).

Komitéen mødes minimum fire gange årligt og består af BankInvests adm. direktør (formand) samt repræsentanter fra både kapitalforvaltningen og fondsadministrationen.

Anvendelse af ESG-integration

BankInvest integrerer ESG-forhold i investeringsprocessen. Det betyder, at porteføljeforvalterne foruden at se på traditionelle, finansielle nøgletal også inkluderer ikke-finansielle nøgletal og parametre i investeringsanalyserne, herunder hvordan virksomhederne håndterer ESG-forhold. 

For ESG-data til brug for analyse af virksomhedsinvesteringer samarbejder BankInvest med den internationale dataleverandører MSCI ESG, som er specialiserede i at analysere virksomhedernes ESG-forhold. MSCI ESG stiller både ESG-data og research til rådighed.

Såfremt en virksomhed af MSCI ESG vurderes at have dårlige ESG-egenskaber resulterende i den laveste ESG-score (CCC), skal den ansvarlige porteføljeforvalter skriftligt forklare, hvordan vedkommende vurderer de fremtidige ESG-udsigter for den pågældende virksomhed. Det betyder, at der for CCC-scorede selskaber praktiseres en følg-eller-forklar-tilgang. Den typiske grund til at investere i selskaber med dårlige ESG-egenskaber er, at man gennem direkte investering kan påvirke selskaberne fremadrettet. Herudover kan der være forhold, hvor porteføljeforvalteren vurderer at have et kendskab til virksomheden, der går ud over MSCI ESG. Den skriftlige forklaring sendes til Chief Sustainability Officer, som informerer Komitéen for Ansvarlige Investeringer på førstkommende møde i Komitéen.

Aktivt ejerskab

BankInvest benytter aktivt ejerskab som et værktøj til at påvirke vores investeringer i en mere ansvarlig retning.

Aktivt ejerskab betyder, at man som investor bruger sine rettigheder og indflydelse som ejer til at forbedre virksomhedernes adfærd.

Det kan ske enten ved, at investor afgiver sin stemme på virksomhedernes generalforsamling eller ved at indgå i en dialog med virksomhedens ledelse. Hvis man indgår i en dialog med en virksomhed som følge af dennes overtrædelse af internationale normer og konventioner, kalder man det engagement.

I stedet for at sælge sine aktier prøver investor altså i første omgang at få virksomhederne til at ændre adfærd igennem dialog. Dette er et centralt element i BankInvests tilgang til ansvarlige investeringer. Hjælper dialog ikke, kan man udøve indflydelse på selskabernes generalforsamling, og i sidste ende kan aktierne blive solgt.

BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer har beslutningskompetence til at ekskludere et selskab fra BankInvests investeringsunivers.

Normbaseret screening i praksis

BankInvest samarbejder med den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics, som varetager dialogen for adskillige andre danske investorer. Sustainalytics har til opgave at overvåge - eller screene - samtlige investeringer i BankInvests børsnoterede porteføljer og investeringsafdelinger. Dette kaldes også for normbaseret screening og betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (fx FN's Global Compact) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Selskaber, som ikke overholder normerne, indgår BankInvest i en dialog med via Sustainalytics, for på den måde positivt at påvirke selskabets adfærd. Det sker alene eller sammen med andre investorer.

Et dialogforløb kan indebære en række tiltag herunder dialog med selskabets ledelse, påvirkning af bestyrelsens sammensætning og stemmeafgivelse på generalforsamlingen.

Hvis intet hjælper, kan det føre til salg af selskabets aktier. Det vurderes af BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer.


Nogle af de vigtigste norm-baserede kriterier:

 • ILO arbejdsmarkeds­konventioner
 • FN's Menneskerettigheds­erklæring
 • FN's Global Compact

Eksklusion

BankInvest har et generelt forbud mod at investere i virksomheder involveret i produktion af kontroversielle våben såsom klyngevåben, landminer, kemiske og biologiske våben og atomvåben uden for ikke-spredningsaftalen samt selskaber, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra kulminedrift, og produktion af oliesand, olie- og gasefterforskning i off-shore Arktiske områder samt produktion eller distribution af tobak.

Eksklusion kan også komme på tale, såfremt en virksomhed bryder med internationale normer og ikke udviser velvilje til at tage ansvar og ændre adfærd som beskrevet under afsnittet om Normbaseret screening.

Det er Komitéen for Ansvarlige Investeringer, der har beslutningskompetence til at ekskludere et selskab fra BankInvests investeringsunivers, hvilket typisk indstilles på baggrund af analyse fra ESG-teamet.

Eksklusionslisten offentliggøres løbende og kan findes nederst på denne side.

Desuden kan der i visse afdelinger med særlige bæredygtighedshensyn forefindes strammere eksklusionskriterier af sektorer og selskaber, der ikke vurderes bæredygtige. Dette er i så fald beskrevet i afdelingernes prospekt.

Statsobligationer

I forbindelse med investering i statsobligationer følger BankInvest FN- og EU-sanktioner og udelukker lande, hvor der er sanktioner mod investering i statsobligationer. Derudover sker investeringer i statsobligationer i henhold til internationale konventioner og under hensyntagen til de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer.

Når BankInvest investerer i statsobligationer udstedt af Emerging Markets-lande, er der et ESG-fokus på det pågældende land. BankInvests investeringspolitik på området inkluderer metodikken fra FFP's Fragile States Index og MSCI ESG rating. FFP vurderer på årlig basis lande på indikatorer i tre grupper: sociale, økonomiske og politiske/militære indikatorer og inddeler landene i 11 kategorier. Hvis et land tilhører de to laveste kategorier (High Alert og Very High Alert), investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, medmindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette. Resultaterne gennemgås som udgangspunkt en gang årligt.

MSCI ESG vurderer overordnet landene på E (Environment) S (Social) og G (Governance) ud fra en række forhold. Landene får herfra en overordnet ESG rating mellem AAA og CCC. Hvis et land får ratingen CCC, investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, medmindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette. Resultaterne gennemgås som udgangspunkt en gang årligt.

Netværk BankInvest har tilsluttet sig

Klik for at folde ud:

 • De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer blev grundlagt i april 2006 på initiativ fra den daværende Generalsekretær Kofi Annan. Han inviterede nogle af de største institutionelle investorer og kapitalforvaltere i verden til i fællesskab med FN at udvikle principper for ansvarlige investeringer. I februar 2008 underskrev BankInvest De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (UN PRI).

  Der er i alt seks principper, der alle er defineret til at være forenelige med en traditionel investeringstilgang. Principperne gør sig gældende for hele BankInvests investeringsproces. Investeringsfondene i mobil-app'en Darwin er dog undtaget, se note forneden.

  Der er en øget bevidsthed blandt BankInvests investorer, konsulenter og andre, der arbejder med investering om, at miljømæssige (environmental, E), sociale forhold (social, S) samt god virksomhedsledelse (Governence, G) alle er dimensioner, der kan påvirke investeringsporteføljernes performance.

  Læs mere på UNPRI

 • BankInvest har siden 2019 støttet FN's Global Compact, som er 10 principper om ansvarlighed inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Du kan læse BankInvest rapportering og principperne her.

  UN Global Compact rapport 2020

  Læs mere på UN Global Compact

 • Som underskriver af Montréal Carbon Pledge anerkender BankInvest (og en række andre institutionelle investorer verden over) den langsigtede investeringsrisiko forbundet med drivhusgasser, CO2-udledning og klimaforandringer, og forpligter sig til at handle herefter. Det betyder, at BankInvest offentliggør CO2-fodaftrykket for en række afdelinger.

  Læs mere på Montreal Pledge

 • BankInvest har underskrevet Climate Action 100+, et investorsamarbejde, der søger at påvirke de 167 mest CO2-udledende virksomheder i verden, herunder danske A.P. Møller - Mærsk, til at gå mere klimavenlige veje. De 167 virksomheder tegner sig for mere end 2/3-dele (!) af den globale industris CO2-udledning.

  Læs mere på Climate Action 100

 • BankInvest er medlem af og støtter Danish Social Investment Forum (Dansif).

  Dansif er et netværk for investorer, konsulenter og andre organisationer, som arbejder med det hurtigt voksende område inden for ansvarlige investeringer. Medlemskabet giver BankInvest adgang til et bredt netværk af medlemmer og muligheden for at præge og opbygge det danske marked.

  Læs mere på Dansif

 • BankInvest er medunderskriver af CDP, verdens største investor- og virksomhedssamarbejde indenfor miljødata. CDP er en non-profit organisation, som via dialog arbejder med at indsamle miljødata fra virksomheder, byer og regioner verden over.

  Læs mere om CDP (engelsksproget)

 • BankInvest har tilsluttet sig Net Zero Asset Managers-initiativet, hvor kapitalforvaltere frem mod 2050 forpligter sig til at arbejde for at neutralisere udledningen af drivhusgasser fra de selskaber, man investerer i og fastsætte delmål for udledningerne.”

 • IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) er et europæisk netværksforum for institutionelle investorer, der sammen arbejder for en mere bæredygtig og klimavenlig fremtid.

Eksterne managere

For så vidt angår porteføljer, hvor BankInvest har eksterne forvaltere tilknyttet, skal BankInvest forsøge at få ESG-hensyn integreret videst muligt ind i de aftalte ”Investment Guidelines”.

Som led i den løbende kontrol med de delegerede opgaver, sender BankInvest årligt questionnaires til de eksterne managers, hvori også spørgsmål vedrørende deres håndtering af ESG, f.eks. porteføljens CO2-udledning, udøvelse af aktivt ejerskab m.m., indgår.

Darwin

I mobil-app'en Darwins investeringsprodukter tages der så vidt muligt hensyn til ESG-forhold i de ETF’er, der investeres i. Markedet for ESG-screenede ETF'er er under udvikling, og derfor vil det ikke være alle investeringsmæssige områder i Darwin, hvor der findes et ESG-screenet alternativ.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld