Menu

Søg på sitet

Vis hensyn til bæredygtighed, når du investerer

Har du tænkt over, at dine investeringer kan være med til at gøre en forskel i den grønne omstilling og påvirke verden i en mere bæredygtig retning?

Bæredygtighed fylder i vores hverdag, og flere og flere investorer ønsker at investere formuen med et bæredygtigt aftryk. Historisk har det på nogle punkter været oplagt, hvad bæredygtighed betyder, mens det på andre områder har været svært at gennemskue. Derfor har EU gennem en række forskellige initiativer sat sig for at skabe klarhed - både for virksomhederne og investorerne. EUs forskellige tiltag anviser fx, hvordan man måler en virksomheds påvirkning af det omgivende miljø, hvordan en virksomhed ledes, og hvordan virksomheden tager socialt ansvar. Det er vigtigt, for på den måde kan vi som investorer bedre vurdere, om vi vil investere i den ene eller den anden virksomhed.

Når man kan måle, kan man også sætte mål. Det kan fx være mål om at reducere den samlede CO2-udledning til et niveau, der opfylder politiske aftaler, som Parisaftalen. Selvom det bæredygtige aftryk er vigtigt, og derfor indgår i dine investeringsmæssige overvejelser, så er de væsentlige forhold fortsat tidshorisont, risiko og forventet afkast. Dine bæredygtige præferencer skal findes ud fra din risiko/afkast profil – og ikke omvendt.

Nedenfor kan du læse og høre mere om de mest gængse begreber inden for bæredygtighed samt hvordan du kan inkludere det bæredygtige aftryk, når du investerer.

Vigtige begreber om bæredygtighed

1

FNs verdensmål

FN’s 17 overordnede verdensmål omhandler bl.a. bekæmpelse at sult og fattigdom, bedre uddannelse og sundhed, og diverse mål af miljømæssig og sikkerhedsmæssig art.

2

ESG

Den engelske forkortelse ESG (Environmental, Social og Governance) måler og beskriver virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse

3

CO2

Udledningen af drivhusgasser (kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O), m.fl.) omtales ofte som “CO2-udledningen”. Stigende udledning af drivhusgasser fører til global opvarmning, som medfører store klimaforandringer.

Der findes en lang række forskellige begreber, når man taler om investeringer med et bæredygtigt aftryk. Linnea Rindorf Adler, Senior ESG Manager i BankInvest, gennemgår de tre mest centrale og kendte begreber.

FN’s verdensmål

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015 og er med til at sætte den bæredygtige agenda.

Men bæredygtighed handler ikke kun om klima og miljø - selvom det er meget vigtige områder. Bæredygtighed handler i sidste ende om måden, vi lever og producerer på. Så selvom klimaforandringerne er en reel, aktuel og vigtig udfordring at tage hånd om, så er der i den grad også brug for fokus på mange andre parametre, som fx social ulighed, større ligestilling og adgang til uddannelse.

Bæredygtighed handler i høj grad om at gøre en positiv forskel, så vi efterlader jorden i bedre stand til den næste generation, og at vi sikrer, at mennesker behandles ordentligt og værdigt. 

Når du investerer med et bæredygtigt aftryk, bidrager du samtidig til FN's verdensmål

FN's verdensmål er inddelt i fire grupper. Nedenfor kan du se, hvordan verdensmålene er inddelt.

Uddannelse, ligestilling m.m.

Bidrager til verdensmålene ”Kvalitetsuddannelse”, ”Ligestilling mellem kønnene”, ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”, ”Industri, innovation og infrastruktur” og ”Mindre ulighed”. 

Klimaforandringer

Bidrager til verdensmålene ”Bæredygtig energi” og ”Klimaindsats”. 

Basale behov

Bidrager til verdensmålene "Afskaf fattigdom", "Stop sult", "Sundhed og trivsel", "Ren vand og sanitet" og "Bæredygtige byer og lokalsamfund".

Jordens ressourcer

Bidrager til verdensmålene ”Ansvarligt forbrug og produktion”, ”Livet i havet” og ”Livet på land”. 

Ansvarlighed i selskaberne

Der er stort fokus på at flytte kapitalen hen mod virksomheder, der arbejder med bæredygtig omstilling. For jo mere kapital, der ledes i retning af virksomheder og projekter med fokus på den grønne omstilling og Paris-aftalen, jo mere understøttes den bæredygtige agenda. Det er her din opsparing kan gøre en stor forskel.

Søren Høyer, ESG specialist i BankInvest, fortæller mere om hvorfor virksomheder, der opfører sig ordentligt, som regel også er en god forretning.

 

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld