Menu

Søg på sitet

BankInvest lancerer svanemærket aktiefond

Bæredygtighed
Martin Fabriansen, direktør i Miljømærkning Danmark, overrækker Svanemærke-certifikatet til BankInvests adm. direktør, Lars Bo Bertram.

Martin Fabriansen, direktør i Miljømærkning Danmark, overrækker Svanemærke-certifikatet til BankInvests adm. direktør, Lars Bo Bertram.

I BankInvest har vi praktiseret ansvarlige investeringer længe. Nu lægger vi et lag ekstra på med en fond, hvor investorerne både kan se og måle, hvor meget de bidrager til den bæredygtige udvikling.

 

BankInvest lancerer nu en af Danmarks mest ambitiøse, bæredygtige aktiefonde til private investorer, den svanemærkede Globale Aktier Bæredygtig Udvikling. Fonden investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra.

"Vi fornemmer en klar efterspørgsel efter ansvarlige investeringer, og det er den efterspørgsel, Globale Aktier Bæredygtig Udvikling skal være med til at dække,” siger Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest.

Private investorer og bankkunder viser stigende interesse for at investere deres opsparingsmidler bæredygtigt og ansvarligt. Det er ikke længere nok, at opsparingen placeres i virksomheder, der overholder internationale normer og konventioner. Pengene må også gerne arbejde for en bedre verden, bidrage til FN’s verdensmål, og trække klimaet i en grønnere retning.

”Vi har valgt at lægge os frem i feltet. Vi arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed i flere dimensioner og gør det målbart. Samtidig skal investeringsstrategien sikre, at fonden også giver et merafkast over tid”, siger Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter bag Globale Aktier Bæredygtig Udvikling.

BankInvests nye aktiefond skal leve op til en række krav og mål.

Læs videre under videoen.  

• Understøtte FN’s verdensmål.

De virksomheder, aktiefonden investerer i, vurderes på, hvordan de positivt påvirker FN’s verdensmål. Målet er en såkaldt MSCI SDG-score i porteføljen på mere end 20%. Tallet udtrykker, hvor stor en del af den samlede omsætning i hele porteføljen, som kan relateres til løsningen af et eller flere af FN’s verdensmål. Målingen foretages af MSCI, der anser 20% for højt. Til sammenligning har MSCI AC World-indekset en eksponering på 5,3% mod FN’s verdensmål.

• Mindst 50% lavere CO2-aftryk.

Porteføljens virksomheder må i gennemsnit maksimalt udlede CO2-klimagasser, der svarer til 50 % af verdensmarkedsaktieindekset. Målingen foretages af MSCI og omfatter virksomhedens udledning.

Som Svanemærket fond, skal aktiefonden derudover leve op til disse krav:

• Ingen investeringer i problematiske sektorer og virksomheder.

Fx skal fonden udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner, bl.a. ift. menneskerettigheder, korruption og grove miljøovertrædelser. Aktiefonden skal have en høj ESG-rating (karakter for virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse).  Målet er, at investeringsporteføljen i aktiefonden gennemsnitligt har en ESG-rating på AA – det er den næsthøjeste på skalaen. Målingen foretages af MSCI.

• Skærpet normbaseret screening.

Konsekvensen af den normbaserede screening af virksomhederne i aktiefonden er også skærpet. Dvs. at en begrundet mistanke om, at en virksomhed har overtrådt internationale normer og retningslinjer, medfører, at den sælges fra og ryger på eksklusionslisten. Screeningen foretages af Sustainalytics.

• Aktivt ejerskab 

Stemmer til alle generalforsamlinger. BankInvest stemmer til alle aktiefondens virksomheders generalforsamlinger. Enten selv eller i et samarbejde med analysevirksomheden ISS ESG. Det kan være om temaer som fx kapitalstruktur, governance eller aflønning af ledelse.

• Nul investeringer i våben og tobak

Aktiefonden må ikke investere i virksomheder: 1) der producerer eller sælger konventionelle våben eller producerer tobak. 2) der udvinder eller raffinerer fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) og uran samt energiproduktion fra disse. Dette måles i praksis ved at forbyde investeringer hvis et selskab har mere end 5% af omsætningen fra en af ovennævnte aktiviteter. 3) For selskaber der er involveret i kontroversielle våben (atomvåben, kemiske og biologiske våben samt klyngevåben og landminer) er omsætningsgrænsen 0%.

Fakta om Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

- Globale Aktier Bæredygtig Udvikling bygger på erfaringerne fra pensionsselskabet AP Pensions pensionsprodukt ”AP Bæredygtig”, som BankInvest var medudvikler af og i dag forvalter.


- Investeringsstrategien er en såkaldt kvantitativ-baseret strategi. Aktiefonden forventes at investere i op mod 600 bæredygtige aktier.


- Miljømærkning Danmark står bag Nordens officielle miljømærke Svanemærket. Læs mere om svanemærkede investeringsfonde på https://www.ecolabel.dk/opsparing.


- ESG – beskriver virksomheders håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.


- SDG – er engelsk forkortelse for FN’s 17 verdensmål.


- MSCI – er en stor amerikansk udbyder af aktie- og obligationsindeks samt ESG-analyser. Foretager ESG- og SDG-måling af BankInvests porteføljer.


- Sustainalytics – er et internationalt analyse- og ratingbureau inden for god selskabsledelse og ESG. Foretager normbaseret screening af virksomhederne i BankInvests porteføljer, om de overholder internationale normer og retningslinjer.


- ISS ESG – er en international analyse- og datavirksomhed, der bistår BankInvest og andre store institutionelle investorer med at stemme til porteføljevirksomheders generalforsamlinger.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld