Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

BI Private Equity

Afdelingens investeringsområde er unge unoterede virksomheder, som mangler kapital i opstartsfasen. Hovedparten af formuen placeres i unoterede Private Equity-fonde. Der går ofte et godt stykke tid, fra der gives tilsagn om investering i en fond, til at pengene rent faktisk udbetales. I den mellemliggende periode placeres disse midler i obligationer. Afdelingen kan låne op til 20% af formuen, hvis den ikke har likvide midler til at imødekomme tidligere afgivne tilsagn. Maksimalt 25% af afdelingens formue kan placeres direkte eller indirekte i kapitalandele udstedt af enheder i den finansielle sektor. Afdelingen har en meget langsigtet investeringshorisont, idet ventureinvesteringer typisk har en løbetid på fem til ti år. Udviklingen har vist, at det er væsentligt at kunne sikre afdelingens pengestrøm og dermed undgå, at afdelingen bliver nødt til at sælge sine investeringer i venturefondene NES II og PENM II, inden disse udløber. Afdelingen er derfor lukket for emission og indløsning.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060079614
 • Forening Kapitalforeningen BI Private Equity
 • Startdato 18.05.2007
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 31,40 DKK
 • Valuta DKK
 • Formue (mio. DKK) 82
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Rød
 • ÅOP 1,63
 • Løbende omkostninger 1,63
 • Type Akkumulerende

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2016 2015 2014 2013 2012
Afdeling -15,72 -13,77 2,59 -5,33 3,68
Benchmark
Udbytte 5,50 4,00 5,60
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 27.04.2017)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,67 -0,01 -10,21 -12,01 -8,19
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 31.03.2017)
Navn Vægt
PENM ll 47,58%
New Energi Solutions II 35,12%
2% RD 04/2017, SDO 1b 13,97%

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2017)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,12
Sharpe Ratio -0,76
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Kommentarer

Bemærk at det kvartalsvise investorbrev for denne afdeling kommer senere end for de øvrige afdelinger.

Afdelingen udbetalte ekstraordinært udbytte for regnskabsåret 2016 på 5,50 kr. per bevis.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 28.04.2017