Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

BI Private Equity

Afdelingens investeringsområde er unge unoterede virksomheder, som mangler kapital i opstartsfasen. Afdelingen placerer hovedparten af formuen i unoterede Private Equity-fonde, herunder Venturefonde. På dette investeringsområde går der ofte et godt stykke tid, fra afdelingen giver tilsagn om investering i en fond, til at pengene rent faktisk udbetales. I den mellemliggende periode placerer afdelingen disse midler i obligationer. Afdelingen kan låne op til 20% af formuen, hvis den ikke har likvide midler til at imødekomme tidligere afgivne tilsagn. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen har en meget langsigtet investeringshorisont, idet ventureinvesteringer typisk har en løbetid på fem til ti år. Udviklingen har vist, at det er væsentligt at kunne sikre BI Private Equitys pengestrøm og dermed undgå, at afdelingen bliver nødt til at sælge sine investeringer i venturefonden NES II, inden denne udløber. Afdelingen er derfor lukket for emission og indløsning.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0060079614
 • Forening Kapitalforeningen BI Private Equity
 • Startdato 18.05.2007
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Unoteret
 • Seneste indre værdi 5,01 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 14
 • Finanstilsynets risikomærkning Rød
 • ÅOP 0,91
  (+0,00% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 0,91
 • Type Akkumulerende
 • Beskatningsform Lager

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 12,84 -6,05 -3,99 -15,72 -13,77
Benchmark
Udbytte 0,00 1,30 18,50 5,50 4,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 28.05.2020)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
-0,09 -44,58 -40,17 -18,56 -14,90
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.04.2020)
Navn Sektor Vægt
New Energi Solutions Ii Cykliske forbrugsgoder 75,61%

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.04.2020)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 29,39
Sharpe Ratio -0,59
Information Ratio
Tracking Error (%)

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Bemærk at det kvartalsvise investorbrev for denne afdeling kommer senere end for de øvrige afdelinger.

Afdelingen udbetalte august 2017 ekstraordinært aconto-udbytte for regnskabsåret 2017 på 18,50 kr. per bevis.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 29.05.2020