Menu

Søg på sitet

Koncernstruktur og ledelse

BankInvest-koncernen består af moderselskabet BI Holding A/S og de to væsentligste datterselskaber BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og BI Management A/S. Herudover består koncernen af en række mindre selskaber.

BI Holding A/S (CVR 20895373)
BankInvest-koncernens moderselskab er en finansiel holdingvirksomhed og en fondsmæglerholding-virksomhed. Udover at eje datterselskaberne, leverer BI Holding A/S administrative ydelser til resten af koncernen og i begrænset omfang administrative ydelser til eksterne kunder.

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CVR 20896477)
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er investeringsrådgiver for en række investeringsforeninger administreret af BI Management A/S. Herudover tilbyder selskabet porteføljemanagementydelser primært til institutionelle investorer. Til selskabets aktiviteter hører også markedsføring af investeringsbeviser. Selskabet er godkendt af Finanstilsynet og underlagt lov om finansiel virksomhed.

BI Management A/S (CVR 16416797)
BI Management A/S varetager som investeringsforvaltningsselskab og forvalter af alternative investeringsfonde den daglige administration af investeringsforeninger samt forvaltningen af investeringsordninger. De fleste af disse markedsføres under navnet BankInvest. Selskabet er godkendt af Finanstilsynet og underlagt lov om finansiel virksomhed.

BankInvests koncernstruktur

Ledelse af selskaberne i BankInvest-koncernen

Selskaberne i BankInvest-koncernen ledes af en bestyrelse og en direktion i hvert selskab, hvor ansvarsfordelingen mellem disse fastlægges i overensstemmelse med den for selskabet relevante finansielle lovgivning. Selskaberne i koncernen har organisatorisk indrettet sig således, at der er adskillelse mellem udførende og kontrollerende funktioner. Hertil kommer, at selskaberne har etableret compliance- og risikostyringsfunktioner, der medvirker til at kontrollere og understøtte bestyrelser og direktion i at sikre en effektiv og forsigtig ledelse af koncernens selskaber. Bestyrelserne i selskaberne har vedtaget en interesse-konfliktpolitik, der sikrer identifikation og håndtering af mulige interessekonflikter.

Bestyrelserne for selskaberne i BankInvest-koncernen har vedtaget en mangfoldighedspolitik, der beskriver, hvordan bestyrelserne tilstræber at sikre mangfoldighed i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsernes medlemmer samt, at medlemmerne af den enkelte bestyrelse tilsammen har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici og dermed sikre en forsvarlig drift af virksomheden. De forretningsmæssige aktiviteter, det enkelte selskab i koncernen skal udføre, fremgår af forretningsmodellen, der fastlægges af bestyrelsen.

Bestyrelserne forholder sig til forretningsmodellen og risikoprofilen samt bestyrelsernes kvalifikationer og kompetencer løbende og i forbindelse med en årlig evaluering af såvel bestyrelsesarbejdet som bestyrelsesmedlemmernes viden og erfaring.

På baggrund af evalueringen og løbende i forbindelse med ændringer i forretningsmodellen eller risikoprofilen fastlægger bestyrelserne eventuelle nødvendige initiativer med henblik på at styrke bestyrelsernes og/eller direktionens samlede kompetencer og sikre, at bestyrelserne fortløbende har tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer. I den forbindelse fastlægger bestyrelserne, i hvilket omfang der er behov for at afsætte ressourcer til efteruddannelse m.v.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld