Menu

Søg på sitet

CO2-kompensation

Som den første kapitalforvalter i Nordeuropa kompenserer BankInvest for CO2-udledning i to svanemærkede investeringsfonde

Danske investorer viser stigende interesse for at investere deres opsparing i ansvarlige fonde, der påvirker verden i en positiv retning - og især klimaet fylder meget.

Det imødekommer vi i BankInvest ved at CO2-kompensere* vores to globale svanemærkede aktie- og obligationsfonde, Globale Aktier Bæredygtig Udvikling og Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling.

Vores globale svanemærkede fonde har nogle høje krav til deres investeringer, og har allerede et meget lavt CO2-aftryk på under 50% af deres sammenligningsindeks samtidig med, at de scorer meget højt på deres bidrag til FN's verdensmål og ESG-indsats.

*Fondene kompenserer for det CO2-aftryk, som virksomhederne i porteføljen udleder svarende til ejerandelen i virksomheden, hvor det er muligt at måle. Estimeringen fondenes CO2-udledning bliver udregnet hver måned baseret på tilgængeligt data fra analysevirksomheden MSCI ESG, der leverer data på virksomhedernes udledning af CO2.

Sådan fungerer kompensationen

Klimainitiativet sker ved, at BankInvest køber CO2-kreditter svarende til udledningen fra de virksomheder, fondene investerer i.

Hvis Virksomhed A/S fx udleder 100.000 tons CO2, og BankInvest ejer 1 % af selskabet, køber BankInvest CO2-kreditter, der modsvarer en reduktion på 1.000 tons CO2.

Projekter vi støtter

Kariba skovbevaring i Zimbabwe

Siden projektets begyndelse i 2011 har Kariba projektet beskyttet næsten 785.000 hektar skov (svarende til 450.000 fodboldbaner) mod skovrydning og jordforringelse, hvilket forhindrer mere end 34 millioner tons CO2 i at blive frigivet til atmosfæren. Projektet støtter en bæredygtig regional udvikling der bidrager til lokalsamfundets uafhængighed og velvære gennem uddannelse, sundhed og skabelse af arbejdspladser.

Kreditterne er købt igennem den internationalt anerkendte distributør SouthPole.

 

Projektet giver via solvandvarmere husholdninger, små og mellemstore virksomheder og institutioner adgang til varmt vand opvarmet fra vedvarende energi frem for CO2-intensiv energi fra elnettet.
Projektet fokuserer primært på at servicere de store byer i hele landet og producerer, distribuerer, installerer og vedligeholder solvandvarmere for en række beboelsesområder såvel som kommercielle og kommunale bygninger. 

Kreditterne er købt igennem den internationalt anerkendte distributør Natural Capital Partners.

 

Mere end 90% af befolkningen i Bangladesh afbrænder biomasse i traditionelle komfurer til den daglige madlavning, hvilket har en skadelig indvirkning på mange familiers indeklima. Projektet har til formål at installere forbedret husholdningsudstyr hos 40.000 husholdninger spredt ud over 2.000 mindre landdistrikter. Simple designforbedringer gør det muligt at optimere brugen af biomasse til brændsel med 50% og reducere røgen med 80%. Forbruget af brænde er samtidig med til reducerer husholdningsudgifterne og forbedrer sundheden.

Kreditterne er købt igennem den internationalt anerkendte distributør Natural Capital Partners.

Bevaring af regnskoven i Amazonas, Brasilien

Projektet har til formål at forhindre skovrydning og beskytte nogle af verdens mest biodiverse levesteder. 90% af delstaten Acre i Brasilien er skovklædt, men med det nuværende tempo i skovrydningen anslås dette tal at falde til ca. 65% inden 2030. Projektet, som er en samling af flere enkeltprojekter, har til formål at forhindre skovrydning af mere end 100.000 hektar uberørt regnskov i Amazonas og vil dermed beskytte nogle af verdens mest biodiverse levesteder. Med CO2-kreditfinansieringen støttes arbejdet med at bevare og udvikle økosystemet og udvikle bevaringsbaserede landbrugsmetoder, der hindrer skovrydning.

Kreditterne er købt igennem den internationalt anerkendte distributør Natural Capital Partners.

Plantning af teaktræer, Mexico

Projektet ligger på tværs af delstaterne Chiapas, Nayarit og Tabasco og dækker et areal på 4.270 hektar (lidt mindre end Fanø). Arealet udvides med yderligere 1.200 hektar hvert år.

Dette projekt etablerer teaktræsplantager, der binder store mængder kuldioxid og dermed bidrager til at mindske klimaforandringerne, samtidig med at det imødekommer den voksende efterspørgsel efter træprodukter af høj kvalitet fra velkontrollerede plantageskove. Teak har sammenlignet med andre tropiske træsorter den bedste vækst og er modstandsdygtig over for ild og skadedyr.

Kreditterne er købt igennem den internationalt anerkendte distributør Natural Capital Partners.

Step 1: Måler

BankInvest måler CO2-aftrykket på alle porteføljer, hvor det er muligt. CO2-aftrykket fremgår af rapporten "Bæredygtigt aftryk".

Step 2: Reducerer

BankInvests globale svanemærkede fonde har et mål om en reduktion på 50 % af CO2-udledningen sammenlignet med deres markedsindeks. På tværs af alle porteføljer har vi derudover valgt at reducere investering i udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer.

Step 3: Kompenserer

På vores globale svanemærkede fonde kompenserer vi for det CO2-aftryk, som virksomhederne i porteføljen udleder svarende til ejerandelen i virksomheden, hvor det er muligt at måle.

Spørgsmål og svar om CO2-kompensering

 • CO2-neutral er det princip, at en proces ikke udsender mere CO2, end den optager.

  CO2-kompensering er et begreb der dækker over køb af CO2-kreditter, der kompenserer for CO2-udledningen.

 • CO2-kompensering går ud på, at virksomheder støtter i klimaprojekter, som er CO2-reducerende. På den måde kan man kompensere for en virksomheds CO2-udledning.

 • Der eksisterer en række krav til de projekter, man kan købe CO2-kreditter i, som er med til at sikre, at projekterne reelt er CO2-reducerende.

  Det skal f.eks. bevises og dokumenteres, at projektet ikke ville være opstået, hvis ikke der var blevet udstedt CO2-kreditter med tilhørende indtægt. Derudover bliver projekterne valideret af en uafhængig tredjepart og gennemgår grundig "due diligence".

  BankInvest's samarbejdspartner er SouthPole.

 • Scope 1
  Alle direkte emissioner fra en virksomheds aktiviteter eller under dens kontrol. Det er fx forbrænding af brændstof på stedet såsom gaskedler, flådekøretøjer og klimaanlæg.

  Scope 2
  Indirekte emissioner fra elektricitet købt og brugt af virksomheden. Emissioner skabes under produktionen af energien, som til sidst bruges af organisationen.

  Scope 3
  Indirekte emissioner som følge af brugen af solgte produkter og fra virksomhedens leverandører.

  På nuværende tidspunkt er de tilgængelige scope 3 data både få, ufuldstændige og baseret på estimeringer. Scope 3 tages derfor ikke med i forbindelse med kompenseringen af de to svanemærkede fondes CO2-udledning.

  Og hvad står e'et for?
  "e" står for "ækvivalenter" og er det man kalder alle klimagasser, som foruden CO2 er metan- og lattergas.

   

 • CO2-kreditter er certifikater, som svarer til et bestemt antal tons CO2. Én kredit svarer til 1 ton CO2. Til sammenligning udleder en dansk borger i gennemsnit 12 tons CO2 om året.

 • Prisen på CO2-kreditter varierer fra omkring 80-300 kr. pr. ton og afhænger af flere forskellige faktorer - heriblandt typen af projekt, hvor projektet er fra, hvilke standarder kreditten opfylder, og hvad der er størst efterspørgsel efter.

 • CO2-kompensation skal forstås som en kompensation for alt, der er muligt at beregne. Det er muligt at beregne udledningen for alle virksomhederne i aktiefonden, som også har den klart største udledning.

  Det er også muligt at beregne udledninger som følge af investeringer i virksomhedsobligationer,  som udgør over halvdelen af porteføljen i obligationsfonden.

  Det pt. ikke muligt at beregne en udledning som følge af investering i en realkredit- eller statsobligation. Det betyder, at det pt. ikke er muligt at beregne og dermed kompensere for hele formuen i obligationsfonden.

Læs også

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld